Spolek Zlatobýl založili v roce 2011 studenti Akademie sociálního umění Tabor s cílem vybudovat v Nové Vsi nad Popelkou prostor, kde by se při vzájemné práci a společenských akcích potkávali lidé bez omezení věku, pohlaví a postižení a vzájemně se poznávali a obohacovali. Společná činnost však nemá být samoúčelná, ale má přinášet plody i pro místní region v užším (mikroregion Tábor) i širším smyslu (Česká republika).

Iniciativa spolku navazuje na práci a cíle Nadace Tábor, která v Nové Vsi nad Popelkou položila základy pro Sociálněterapeutické centrum Tábor v Domě Doris Bodenmann, Dům sociálních služeb Schlegel, Biologicko-dynamické zemědělství, pořádání vzdělávacích pobytů a seminářů atd. Svou činnost by spolek rád rozvíjel ve spolupráci s Nadací Tábor i s ostatními neziskovkami a navazujícími iniciativami v obci Nová Ves nad Popelkou a okolí (Centrum Tábor, Sociální ateliér Tilia, Mavlnka, iniciativa biologickodynamického zemědělství, iniciativa anthroposofické farmaceutiky...).

Dokumenty spolku ke stažení

Stanovy
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017

Lidé ve Zlatobýlu

Kateřina Králová (členka výboru)
Pocházím z Prahy. Už po základní škole jsem začala svůj život směřovat sociálním směrem. Maturovala jsem z oboru sociální práce, absolvoval jsem kurz pracovníka v sociálních službách „Všestranný profesionál“ a hlavně započala studijní proces na Akademii sociálního umění Tabor, kde jsem objevila terapeutické účinky uměleckých činností a činností spojených se zemí.
V oblasti sociálních služeb pracuji už 8 let, převážně na pozici osobního asistenta – z toho jeden rok v přímořském Camphillu v Norsku. Nyní pracuji v Textilní dílně Gawain, kde poskytujeme službu sociální rehabilitace a kde se seznamuji s chodem administrativy. Ve volném čase studuji na Karlově universitě obor sociální práce a pastorační činnost.
Na lidech, se kterými pracuji, mám ráda bezprostřednost a schopnost radovat se z maličkostí.

Václav Slavník (člen výboru)
Pocházím z Kolína, který leží v polabských nížinách. Svůj rodný kraj a přírodu v něm jsem začal poznávat až v pozdějším věku. Jako dítě jsem navštěvoval hlavně rodný kraj své babičky a svého dědy. Tento kraj se nachází v posázavské pahorkatině. Babička tam s dědou měli chalupu se zahradou v malé vesničce, obklopené poli a loukami, to vše bylo zase obklopené lesy. V takovémto kraji jsem poznával přírodu a získával k ní svůj vlastní vztah s představami o bytostech, jež v ní žijí. Můj vztah k přírodě se během dospívání a poznávání světa měnil. Měnila se i místa mého pobytu, až jsem se dostal sem do Nové Vsi Nad Popelkou, která se nachází na pomezí Českého Ráje a podkrkonoší. Zde jsem se rozhodl zůstat a pomáhat lidem, přírodě a jejím bytostem. Je mnoho způsobů, jak pomáhat a jak se starat o prostředí, v němž žijeme a jež nás obklopuje. S pomocí druhých chci najít cestu, která povede k moudrosti a která více řekne o mně a o světě. Některé úkoly může člověk dělat sám, jiné musí dělat ve společenství. Ve společenství lidí, zvířat, rostlin, kamenů a všech ostatních bytostí.

Martin Žák (člen výboru)
Do světa jsem vyšel z Milčevse u Žatce. Po studiích ekonomie na střední i vysoké škole jsem v roce 2002 začal pracovat ve veřejné správě (Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo dopravy, Městský úřad Jičín). Jako student jsem se naučil základům ekonomie a podnikání, jako úředník se orientuji ve fungování veřejné správy a v legislativě. Dálkově jsem studoval Akademii sociálního umění Tabor. Učím se poznávat sebe, lidi a svět.
Ve Zlatobýlu vidím svůj úkol ve vytváření zázemí pro jeho činnost a ve správě administrativy spolku, od čehož si rád odpočinu fyzickou prací na zahradách, v hájku i v centru.

Hana Weinerová
Kdysi dávno, ještě jako malá holka, jsem se rozhodla, že až vyrostu, budu čarodějnicí. Hlavně proto, že čarodějnice vědí, jak funguje svět, a rozumí duši rostlin, zvířat i lidí.
Mezitím jsem na tenhle cíl zapomínala a zase vzpomínala, vystudovala gymnázium v Děčíně, po třech letech studia informatiky na MFF UK zjistila,že tudy cesta nevede, a pak se stala inženýrkou na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Při hledání smyslu věcí jsem vyzkoušela mnohá zaměstnání; dělala jsem grafičku, krajinného ekologa, sestřičku ve veterinární nemocnici... Nejvíce se mi do srdce zapsal Camphill České Kopisty, kde jsem žila skoro dva roky a pracovala na poli i v dílnách s lidmi s mentálním postižením. Poté jsem byla několik let asistentkou chráněného bydlení ve Společnosti Duha v Praze. Na Akademii sociálního umění Tabor jsem studovala uměleckou a sociální terapii, poté muzikoterapii, nyní pokračuji studiem Psýché a Logos. Už dlouho se nadšeně zabývám léčivými bylinami a aromaterapií. A znovu jsem se vrátila do Camphillu, už několik let tam pracuji zejména jako kuchařka (a pomáhám i se zpracováním úrody a jinými rozmanitými úkoly).
Ve Zlatobýlu se chci věnovat zejména založení biodynamické permakulturní zahrady a pěstování, sběru i zpracování léčivých rostlin.

Agáta Udatná
Pochádzam zo severného Slovenska, mojím rodným mestom je Žilina. To je môj domov. Prvý. Druhým sa mi stala zem česká a jej srdce Praha. Tu som prežila päť rokov. Študovala Akademiu sociálneho umenia Tabor, pracovala v keramickej dielni Eliáš, a začala tiež študovať eurytmiu. Medzitým mi bol na rok domovom Portugalsko a sociálne-terapeutické zariadenie Casa Santa Isabel, kde sa moje vedomosti získané štúdiom na Akademii Tabor stali skúsenosťami. A tu sa zapálil vo mne i malý plamienok túžby, ktorá určila i ďalší môj smer v živote. Túžba môcť pomáhať a liečiť ľudí liečebnou eurytmiou. Tak pokračuje moja cesta štúdiom eurytmie. Najskôr som ju mohla študovať v Čechách a teraz pokračujem denným štúdiom vo Švajčiarsku. Ešte predtým sa spojila moja cesta s priateľmi založením spoločenstva Zlatobýlu, kde je naším cieľom liečiť: ľudí prírodou, prírodu ľuďmi. I keď momentálne nie som v Čechách, zostávam v kontakte s členmi Zlatobýlu a snažím sa ho podporovať na diaľku.

Kateřina Slavníková
Narodila jsem se v čase padajícího listí a prvních sněhových vloček, v krajině, kde krkonošské hory přecházejí v kopce a kopečky až k začínající rovině u Labe, ve městě Jaroměř. Mé dětské oči žili pohledem na pestrost květů a trpělivou práci prarodičů v jejich zahradnictví...duše se těšila blízkosti mnohých zvířat a jejich přátelství na dvoře hospodářství tetiček a strýčků na venkově a sluch se učil naslouchat moudrému tichu lesa při skautských výpravách. Dětská představa mého "dospěláckého" povolání, byla státi se učitelkou... a tato má představa se léty proměnila na stále se učící bytost.
Studovala jsem střední odbornou školu, zaměřenou na speciální pedagogiku a ošetřovatelství. Po maturitě mne již státem dané vzdělání nezajímalo a vydala jsem se vlastní cestou hledání a zkušeností. Odešla jsem žít do Prahy, živila se jako servírka a měla tak možnost poznávat rozmanitost lidských povah a životních příběhů, učila se trpělivosti a službě v dobrém jejím slova smyslu....poznávala sama sebe v duchu motta: "...chceš-li pomáhat druhým, nejdříve pomoc sám sobě."...tímto obdobím mne provázelo studium na Akademii sociálního umění Tabor.
Po sedmi letech mi život ve velkoměstě dal vše co mohla a srdce mne vedlo zpět do kopců k rodovým kořenům. Tři roky jsem pracovala na statku v Krkonoších a učila se péči o zvířata a pěstování zeleniny. Po nějakém čase jsem začala přemýšlet, jak mohu to co mi bylo dětstvím dáno do srdce propojit s dosavadními zkušenostmi a darovat těm, kterým mé poznání bude k užitku. Došla jsem tedy do Nové Vsi nad Popelkou, kde teď žiju, věnuji se zemědělství a účastním se na realizaci projektů Zlatobýl.

Kateřina Žáková
Narodila jsem se v Kolíně. Do svých sedmi let jsem vyrůstala ve vesnici Klučov.
Poté naše rodina přesídlila do blízkého městečka Českého Brodu, kde jsem během dospívání navštěvovala téměř všechny možné umělecké a sportovní kroužky. Měla jsem tenkrát jediný problém, všechno mě zajímalo a všemu tomu zajímavému jsem se chtěla věnovat. Po gymnáziu jsem začala studovat sociální práci, politiku a  psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a Integrační program kreativity na pražské DAMU. Brzy jsem ale pochopila, že pokud chci dělat alespoň jednu školu pořádně, musím si vybrat.
A vybrala jsem si studium divadla, kterému jsem na delší dobu propadla. Po několika životních kotrmelcích, které mě nasměrovaly k  jiným hodnotám, jsem začala studovat léčebnou pedagogiku na Akademii sociálního umění Tabor. Poznala jsem tu přátele, se kterými chci dál pracovat, ačkoli školu už máme za sebou. Založili jsme o. s. Zlatobýl a společnými silami chceme i my přispět světu, lidem.

Markéta Krčková
Ačkoliv už mnoho let žiji v Praze, pocházím právě z Podkrkonoší a díky Zlatobýlu se do rodného kraje pravidelně vracím. S ostatními členy i s prvotní myšlenkou společenství a vzniku terapeutických zahrad jsem se potkala při studiu na Akademii Tabor. Při svém studiu jsem se zaměřila na oblast arteterapie, které se teď věnuji i profesně. Ať už se jedná o individuální práci s dětmi ve waldorfských školách nebo vždy vtipné tvoření se seniorskými skupinami v rámci organizace Elpida. Jsem ráda, že díky Zlatobýlu můžu pravidelně nořit ruce do hlíny a pomáhám poznat tento kraj i malé dcerce.

Christian Krček
Christian Krček (*1990) se narodil v Praze, ale s krajem v Podkrkonoší ho od dětství spojují aktivity jeho rodiny. Vystudoval filosofii a teologii na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity. V profesním životě se věnuje práci s lidmi, v minulosti jako pedagog v dětském klubu, v současnosti pracuje v Terapeutické dílně Eliáš.
"Vznik Zlatobýlu jsem měl možnost zpovzdálí pozorovat a už tehdy mi přišlo smysluplné, proč a jak se zakládá. Sám jsem se stal členem spolku v roce 2017, v momentě, kdy jsem nechtěl být už jen pozorovatelem dění, ale aktivně se na něm podílet."

Tomáš Udatný

Vytvářet otevřené společenství lidí ze všech sociálních a věkových skupin, nacházet různé stránky bytosti každého člena společenství a společnou uměleckou a řemeslnou tvořivou prací rozvíjet jeho celistvou lidskou bytost.